Úvod » PASTY A TAVIDLA » PÁJECÍ PASTY » CHEM-WELD 230251 Měkká pájecí pasta S-Sn97Ag3, 250g


        

CHEM-WELD 230251 Měkká pájecí pasta S-Sn97Ag3, 250g

skladem

 

Skladem: 44 ks
Dostupnost: Skladem. Objednávky do 12 h vyřizujeme tento den.
Číslo produktu: 230251
Ag: do 5%
naše cena bez DPH: 597 Kč
naše cena s DPH (21 %):
722 Kč

do košíku:
  ks  

Kompletní specifikace

CHEM-WELD 230251 - Pájecí pasta se stříbrem S-Sn97Ag3 pro měkké pájení Cu-Rofix 4

Na nerezovou ocel, nikl s niklem legované, měď a mědi legované, mosaz, pro pájení měděných potrubí pro rozvod pitné vody, topení a chladící technika, elektronika, elektrotechnika, kovovýroba, jemná mechanika, letecká a pozemní technika. Dobrá odolnost vůči teplu i chladu. Obzvláště vhodná pro horizontální pájení. Pracovní teplota 221-230°C. Zbytky po pájení odstraňte vodou.

Obsah: 250g

+ stětec pro nánášení

Nebezpečné komponenty k etiketování: chlorid zinečnatý. H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. H335-H336 Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Pokyny pro bezpečné zacházení. P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku.P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. P403+P233 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený. P405 Skladujte uzamčené. P501 Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy. Upozornění: Nebezpečí!


Varianty produktu