Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

 

I.

Základní ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle § 1751 a násl. Zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

 

obchodní společnosti CHEM-WELD ROUDNICE s.r.o.

se sídlem Žižkova 710, 41301 Roudnice nad Labem

identifikační číslo: 47783303

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u KS v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 4043

kontaktní údaje:

e-mail:       info@chemweld.cz

telefon:      +420 725 062 600

web:           https://eshop.chemweld.cz/

(dále jen „prodávající“)

 

Všechny informace o zpracování osobních údajů jsou obsaženy v Zásadách zpracování osobních údajů, která naleznete zde: https://eshop.chemweld.cz/vse-o-nakupu/ochrana-osobnich-udaju-2/

 

Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a fyzické osoby, která uzavírá kupní smlouvu (dále jen „kupní smlouva“) mimo svou podnikatelskou činnost jako spotřebitel, nebo jako podnikatel v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen „kupující“) prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na https://eshop.chemweld.cz/ (dále jen „internetový obchod“ nebo „e-shop“).

Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Ustanovení odchylná od těchto obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce.

Znění obchodních podmínek může prodávající jednostranně měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. Pokud některá část podmínek odporuje tomu, co si kupující s prodávajícím společně schválili v rámci procesu nákupu na e-shopu, bude mít tato konkrétní dohoda před podmínkami přednost.

Některé definice

 • Cena je finanční částka, kterou kupující bude hradit za Zboží;
 • Cena za dopravu je finanční částka kupující uhradí za doručení Zboží, a to včetně ceny za jeho zabalení;
 • Celková cena je součet ceny a ceny za dopravu;
 • DPH je daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů;
 • Faktura je daňový doklad vystavený v souladu se zákonem o dani z přidané hodnoty na Celkovou cenu;
 • Zálohová faktura je nedaňový doklad vystavený v souladu se zákonem o dani z přidané hodnoty na částečnou nebo celkovou cenu;
 • Objednávka je návrh kupujícího na uzavření Smlouvy o koupi zboží s prodávajícím;
 • Osoba nakupující na našem e-shopu je právními předpisy označovaná jako kupující
 • Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná;
 • Podnikatel je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku;
 • Zboží nebo produkt je vše, co může kupující nakoupit na e-shopu;

 

Uživatelský účet

je účet zřízený kupujícím při registraci nebo prodávajícím na základě sdělených údajů. Umožňuje uchování zadaných údajů a uchovávání historie objednaného zboží popř. i uzavřených smluv. Při registraci uživatelského účtu je povinností kupujícího uvést správně a pravdivě všechny zadávané údaje a v případě změny je aktualizovat. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Ohledně těchto přístupových je povinností kupujícího zachovávat mlčenlivost a nikomu tyto údaje neposkytovat. V případě, že dojde k jejich zneužití, neneseme za to žádnou odpovědnost. Uživatelský účet může prodávající zrušit, a to zejména v případě, kdy jej kupující nevyužívá, či v případě, kdy poruší své povinnosti dle Smlouvy.

 

Hodnocení

Koupě zboží je možná přes webové rozhraní e-shopu: https://eshop.chemweld.cz/

Při nákupu zboží je kupující povinen poskytnout prodávajícímu všechny informace správně a pravdivě. Informace, které kupující uvedl v objednávce prodávajícímu, budou považovány za správné a pravdivé.

Na e-shopu je poskytnut přístup k hodnocení zboží provedenému reálnými spotřebiteli. Autenticita recenzí je zajištěna propojením hodnocení s konkrétními objednávkami.

 

II.

Informace o zboží a cenách

Informace o zboží, včetně uvedení cen jednotlivého zboží a jeho hlavních vlastností, jsou uvedeny u jednotlivého zboží v katalogu internetového obchodu. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty, všech souvisejících poplatků a nákladů za vrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být vráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.

 

Veškerá prezentace zboží umístěná v katalogu internetového obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

 

V internetovém obchodě jsou zveřejněny informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené v internetovém obchodě platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky a Slovenské republiky.

 

Případné slevy z kupní ceny zboží nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se prodávající s kupujícím jinak.

 

 

III.
Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy hradí kupující. Tyto náklady se neliší od základní sazby.

 

Kupující provádí objednávku zboží těmito způsoby:

 1. a)    prostřednictvím svého uživatelského účtu, je-li zřízen
 2. b)    vyplněním objednávkového formuláře bez registrace. 

Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu.

 

Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

 1. a) objednávaném zboží (na e-shopu označuje kupující zboží, o jehož nákup má zájem, tlačítkem „Přidat do košíku“ nebo „do košíku“)
 2. b) způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží
 3. c)  nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“)
 4. d) identifikaci kupujícího a o kontaktních údajích pro doručení zboží. Jméno, příjmení, doručovací adresu, telefonní číslo a e-mailovou adresu pokud je spotřebitelem; IČO popř. DIČ, obchodní název a místo podnikání, pokud je podnikatelem.

 

Při zadávání objednávky si kupující vybere zboží, počet kusů zboží, způsob platby a doručení. Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Před stiskem tlačítka pro objednání musí kupující potvrdit seznámení se s obchodními podmínkami. K potvrzení a souhlasu slouží zatrhávací políčko. V opačném případě nebude možné objednávku dokončit. Po stisku tlačítka „Objednat s povinností platby“ budou všechny vyplněné informace odeslány přímo prodávajícímu. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího o tom, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil.

 

Neprodleně po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu rekapitulaci objednávky jako potvrzení o obdržení objednávky na e-mailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal. Toto potvrzení je automatické a nepovažuje se za uzavření smlouvy. Přílohou rekapitulace objednávky jsou aktuální obchodní podmínky prodávajícího. Kupní smlouva je uzavřena až zasláním potvrzení o přijetí objednávky prodávajícím.

 

V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na jeho e-mailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky prodávajícímu na jeho e-mailovou adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách.

 

Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné. Kupující může zrušit objednávku, dokud není kupujícímu doručeno potvrzení o přijetí objednávky prodávajícím. Kupující může zrušit objednávku telefonicky na telefonní číslo nebo e-mail prodávajícího uvedený v těchto obchodních podmínkách.

 

V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že kupujícímu byla zaslána automatická rekapitulace objednávky podle těchto obchodních podmínek

 

Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho e-mailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím na e-mailovou adresu prodávajícího. V případě, kdy dojde k uzavření Smlouvy, kupujícímu vzniká závazek k zaplacení Celkové ceny. V případě, že má kupující zřízen zákaznický účet, může učinit objednávku jeho prostřednictvím. I v takovém případě má kupující povinnost zkontrolovat správnost, pravdivost a úplnost předvyplněných údajů. Způsob tvorby objednávky je však totožný, jako v případě kupujícího bez uživatelského účtu.

 

IV. 
Platební podmínky a cena zboží, výhrada vlastnického práva

 

Cena je uvedena v rámci e-shopu, v návrhu objednávky a ve smlouvě. V případě rozporu mezi cenou uvedenou u zboží v rámci e-shopu a cenou uvedenou v návrhu objednávky se uplatní cena uvedená v návrhu objednávky, která bude vždy totožná s cenou ve smlouvě. V rámci návrhu objednávky je uvedena i cena za dopravu. Celková cena je uvedena včetně DPH a veškerých poplatků stanovených zákonem.

Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit následujícími způsoby:

 1. a)    bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího v měně CZK č. 6315425369/0800, vedený u ČS (dále jen „účet prodávajícího“), cena je splatná do 14 dní;
 2. b)    bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího v měně EUR č. 2155217203/0800, vedený u ČS (dále jen „účet prodávajícího“), cena je splatná do 14 dní;
 3. c)    bezhotovostně platební kartou přes platební bránu GoPay, přičemž platba se řídí podmínkami této platební brány, které jsou dostupné na adrese: https://www.gopay.com/cs/. V případě platby kartou online je celková cena splatná do 1 hod;
 4. d)    bezhotovostně převodem na účet prodávajícího prostřednictvím platební brány GoPay, přičemž platba se řídí podmínkami této platební brány, které jsou dostupné na adrese: https://www.gopay.com/cs/. V případě platby kartou online je celková cena splatná do 1 hod;
 5. e)    dobírkou placenou v hotovosti nebo platební kartou při předání zboží;
 6. f)     v hotovosti nebo platební kartou při osobním odběru v provozovně prodávajícího na adrese Žižkova 710, 41301 Roudnice nad Labem;
 7. g)    v hotovosti nebo platební kartou při osobním odběru ve výdejně zásilek.

 

Prodávající může požadovat od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Úhrada kupní ceny před odesláním zboží bezhotovostně platebním kartou nebo prostřednictvím platební brány není zálohou.

 

Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad je odeslán na e-mailovou adresu kupujícího a zároveň je přiložen k dodávanému zboží.

 

Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího převzetím zboží a zaplacení celkové ceny.

 

V.
Odstoupení od smlouvy

 

K odstoupení od smlouvy, tedy k ukončení smluvního vztahu mezi prodávajícím a spotřebitelem od jeho počátku, může dojít z důvodů a způsoby uvedenými v tomto článku, případně v dalších ustanoveních podmínek, ve kterých je možnost odstoupení výslovně uvedena.

 

V případě, že kupující je spotřebitel, tedy osoba kupující zboží mimo rámec své podnikatelské činnosti, má v souladu s ustanovením §1829 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření smlouvy, resp. pokud se jedná o koupi zboží, pak do čtrnácti dnů od jeho převzetí.

V případě, že je uzavřena smlouva, jejímž předmětem je několik kusů zboží nebo dodání několika částí zboží, začíná tato lhůta běžet až dnem dodání posledního kusu nebo části zboží, a v případě, že je uzavřena smlouva, na základě které bude zboží dodáváno pravidelně a opakovaně, začíná běžet dnem dodání první dodávky.

 

Od smlouvy lze odstoupit jakýmkoliv prokazatelným způsobem (zejména zasláním e-mailu nebo dopisu na adresy uvedené u identifikačních údajů prodávajícího). Lze využít také vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, který tvoří přílohu obchodních podmínek.

 

Spotřebitel nemůže od smlouvy odstoupit v případech, kdy je předmětem smlouvy plnění uvedené v § 1837 občanského zákoníku.

 

Lhůta k odstoupení se považuje za zachovanou, pokud bude v jejím průběhu doručeno oznámení o odstoupení od smlouvy.

 

V případě odstoupení od smlouvy je spotřebitel povinen zaslat zboží do 14 dnů od odstoupení prodávajícímu.  Spotřebitel nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu. V případě odstoupení z důvodu porušení uzavřené smlouvy prodávajícím, hradí prodávající i náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, ovšem opět pouze do výše ceny za dopravu ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží, který při dodání zboží nabízel.

V případě odstoupení od smlouvy bude spotřebiteli vrácena cena do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení na účet, ze kterého byla připsána, případně na účet zvolený v odstoupení od smlouvy. Částka však nebude vrácena dříve, než prodávající obdrží zboží.

 

V případě odstoupení od smlouvy odpovídá spotřebitel prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné k tomu, aby se spotřebitel seznámili s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží, tj. způsobem, jakým by se spotřebitel seznamoval se zbožím v kamenné prodejně. V případě vyčíslení ceny za snížení hodnoty zboží, je prodávající oprávněn tuto pohledávku z titulu nákladů započíst na pohledávku za spotřebitelem při vrácení ceny.

 

Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy kdykoliv před tím, než dodá zboží kupujícímu, pokud existují objektivní důvody, proč není možné zboží dodat (zejména důvody na straně třetích osob nebo důvody spočívající v povaze zboží). Prodávající může od smlouvy odstoupit také, pokud je zjevné, že kupující uvedl v objednávce záměrně nesprávné informace. V případě nákupu zboží v rámci podnikatelské činnosti, tedy jako podnikatel, je prodávající oprávněn od smlouvy odstoupit kdykoli, i bez udání důvodu.

 

Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti. Kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit poskytnutý dárek, nebo uhradit jeho cenu. Dárek je zbožím a jeho cena je uvedena v katalogu prodávajícího; pokud není vyčíslena, je stanovena cenou obvyklou.

 

VI.
Dodání zboží, přechod nebezpečí škody na věci


 Zboží je kupujícímu dodáno:

 1. a)    na adresu určenou kupujícím v objednávce prostřednictvím dopravní společnosti PPL, TopTrans, Zásilkovna;
 2. b)    prostřednictvím výdejny zásilek PPL Parcelshop; Zásilkovna - na adresu výdejny, kterou kupující určil;
 3. c)    osobním odběrem v provozovně prodávajícího na adrese: Žižkova 710, Roudnice nad Labem 41301;

 

Volba způsobu dodání se provádí během objednávání zboží.

Zboží je možné doručit v rámci České republiky a Slovenské republiky.

 

Doba doručení zboží vždy závisí na jeho dostupnosti a na zvoleném způsobu doručení a platby. Předpokládaná doba doručení zboží je uvedena v objednávce; tato je pouze orientační a může se lišit od skutečné doby dodání.

 

Po převzetí zboží od dopravce je povinností kupujícího zkontrolovat neporušenost obalu zboží a v případě jakýchkoli závad tuto skutečnost neprodleně oznámit dopravci a prodávajícímu. V případě, že došlo k závadě na obalu, která svědčí o neoprávněné manipulaci a vstupu do zásilky, není vaší povinností zboží od dopravce převzít.

 

Nebezpeční škody na zboží přechází na kupujícího v okamžiku převzetí zboží.

 

V případě, kdy kupující poruší svoji povinnost převzít zboží a nezašle odstoupení od smlouvy, prodávajícímu tímto zaniká povinnost k opětovnému doručování zboží kupujícímu. Zároveň to, že zboží kupující nepřevezme, není odstoupením od smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím. Prodávajícímu v takovém případě vzniká právo od smlouvy odstoupit z důvodu podstatného porušení smlouvy ze strany kupujícího, případně právo zboží uskladnit, za což může prodávající od kupujícího požadovat úplatu ve výši 5% kupní ceny za každý den uskladnění. Odstoupení od smlouvy prodávajícím je účinné v den, kdy je kupujícímu toto odstoupení doručeno. Odstoupení od smlouvy nemá vliv na nárok na uhrazení ceny za dopravu, případně na nárok na náhradu škody, pokud vznikla.

 

Pokud je z důvodů vzniklých na straně kupujícího zboží doručováno opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo ve smlouvě dohodnuto, je povinností kupujícího nahradit prodávajícímu náklady s tímto opakovaným doručením spojené. Vyúčtování nákladů bude zasláno kupujícímu na jeho e-mailovou adresu uvedenou ve smlouvě a je splatné do 14 dnů od doručení e-mailu.

 

VII.
Práva z vadného plnění

Prodávající zaručuje, že v době přechodu nebezpečí škody na zboží je zboží bez vad, zejména pak, že zboží:

 • odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem;
 • je vhodné k uvedenému účelu či použití, ke kterému se Zboží tohoto druhu obvykle používá;
 • je dodáno s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které může kupující rozumně očekávat, nejsou-li pravidla užití výrobku obecně známá;
 • množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem Zboží téhož druhu, které můžete rozumně očekávat;
 • odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které Vám byly poskytnuty před uzavřením smlouvy.

 

Práva a povinnosti ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174b Občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

 

V případě, že bude mít zboží vadu, může kupující takovou vadu oznámit a uplatnit práva z vadného plnění (tedy zboží reklamovat) zasláním e-mailu či dopisu na adresu info@chemweld.cz, případně osobně na adrese Žižkova 710, Roudnice nad Labem.

 

Pro reklamaci lze využít vzorový formulář zaslaný v příloze. V uplatnění práva z vadného plnění je třeba zvolit způsob řešení vady, přičemž tuto volbu nelze následně změnit bez souhlasu prodávajícího. Reklamace bude vyřízena v souladu s uplatněným právem z vadného plnění.

 

Má-li zboží vadu, má kupující následující práva:

 • na odstranění vady dodáním nového zboží bez vady, nebo dodáním chybějící části zboží; nebo
 • na odstranění vady opravou zboží,

 

ledaže by byl zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým způsobem nepřiměřeně nákladný, což se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by zboží mělo bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro kupujícího.

 

Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by zboží mělo bez vady.

 

Dále má kupující právo na:

 • přiměřenou slevu z ceny; nebo
 • odstoupení od smlouvy,

jestliže:

 • prodávající odmítne vadu odstranit nebo ji neodstraní v souladu s právními předpisy;
 • se vada projeví opakovaně;
 • je vada podstatným porušením Smlouvy; nebo
 • je z prohlášení prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího.

 

Právo na odstoupení od smlouvy nenáleží v případě, je-li vada zboží nevýznamná.

V případě, že vadu na zboží způsobil kupující, práva z vadného plnění mu nenáleží.

Kupující nemůže reklamovat zlevněné zboží z důvodu vady, pro kterou bylo zboží zlevněno. Pokud prodávající prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl, není prodávající povinen nároku kupujícího vyhovět.

 

Vadou zboží není opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním nebo u použitého zboží opotřebení odpovídající míře jeho předchozího používání.

 

Při uplatnění reklamace vystaví kupující písemné potvrzení, ve kterém bude uvedeno:

 • datum, uplatnění reklamace;
 • co je obsahem reklamace;
 • požadovaný způsob vyřízení reklamace;
 • kontaktní údaje kupujícího pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace.

 

Nedohodne-li se prodávající a kupující na delší lhůtě, musí prodávající do 30 dnů od obdržení reklamace odstranit vady a poskytnout informaci kupujícímu o vyřízení reklamace na uvedené kontaktní údaje. Pokud tato lhůta marně uplyne, můžete odstoupit od smlouvy nebo požadovat přiměřenou slevu.

 

Prodávající bude informovat kupujícího o vyřízení reklamace e-mailem a vydá mu potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace. Pokud je reklamace oprávněná, náleží kupujícímu náhrada prokazatelně vynaložených nákladů za zaslání zboží k reklamaci do výše ceny za dopravu, která je nabízena dodavatelem. V případě, že došlo k odstranění vady dodáním nového zboží, je kupující povinen vrátit původní zboží. Vrácení zboží zajišťuje a hradí prodávající. Případné uskladnění zboží do doby vyřízení reklamace hradí kupující.

 

Kupující - podnikatel, je povinen oznámit a vytknout vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl zjistit, nejpozději však do tří dnů od převzetí zboží. Lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění činí 12 měsíců od data dodání. Je-li u zboží uvedena doba minimální trvanlivosti, lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění končí uplynutím této doby.

 

Spotřebitel má právo uplatit práva z vadného plnění u vady, která se vyskytne u spotřebního zboží ve lhůtě 24 měsíců od převzetí zboží. Je-li u zboží uvedena doba použitelnosti, lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění končí uplynutím této doby.

 

Pokud budou produkty smíchány s produkty jiných značek, bude jakákoli záruka vyloučena.

 

Prodávající si vyhrazuje podmínku skladování pro zachování lhůty pro uplatnění práv z vadného plnění.

 • Všechny přídavné svařovací materiály skladovat při teplotě 5°C až 20°C, uzavřené, v původním obalu, v suchu, při relativní vlhkosti vzduchu max. 60%
 • Ostatní výrobky skladovat při pokojové teplotě (20°C) a relativní vlhkosti 60 %, pokud není v záručním, nebo bezpečnostním listu anebo v návodu k obsluze či popisu zboží uvedeno jinak.

 

VIII.
Prohlášení o produktech, odpovědnost za škody

 

Naše produktové informace a rady jsou výsledkem mnohaletého výzkumu a zkušeností a jsou poskytovány podle našich nejlepších znalostí. Slouží však pouze jako doporučení a nezakládají odpovědnost za použití dodaného zboží kupujícím. V každém případě je kupující povinen na vlastní odpovědnost zkontrolovat vhodnost našich výrobků a služeb s ohledem na jejich zamýšlené použití. Výslovně si vyhrazujeme právo provádět technické změny, které jsou nevyhnutelné v důsledku neustálého vývoje produktu. Obsah našich produktových informací není v žádném případě zárukou vhodnosti a použitelnosti zboží k požadovanému účelu.

 

Nepřebíráme žádnou odpovědnost za škody způsobené nesprávným pracovním postupem, nebo jiným použitím zboží. Dodávané zboží může být použito nebo zpracováno pouze v souladu s našimi informacemi o produktu. Jakákoli odpovědnost prodávajícího je vyloučena v případě nedodržení informací o produktu. Kupující je povinen zkontrolovat, zda objednané zboží nebo námi navržené zboží je vhodné pro zamýšlený účel nebo zamýšlený proces. Nemůžeme převzít žádnou odpovědnost za vhodnost pro zamýšlený účel.

 

Pokud není výše uvedeno jinak, odpovídáme za všechny další nároky na náhradu škody takto:

 • v případě újmy na zdraví dle zákonných ustanovení;
 • v případě poškození majetku do výše hodnoty dodaného zboží;
 • odpovědnost za finanční ztráty je vyloučena;
 • paušální náhrady, smluvní pokuty apod. jsou vyloučeny.

 

Kvantitativní odchylky v rámci obchodní praxe a kvalitativní odchylky v rámci příslušných norem jsou přípustné.

 

IX.
Řešení sporů se spotřebiteli

 

 

Prodávající není ve vztahu ke kupujícím vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) Občanského zákoníku.

 

Vyřizování stížností kupujících zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@chemweld.cz. Informaci o vyřízení stížnosti zašle prodávající na elektronickou adresu spotřebitele.

 

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím, který je spotřebitelem, z kupní smlouvy uzavřené elektronickými prostředky.

 

Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013, o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

 

X.
Závěrečná ustanovení


Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

 

Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.

 

Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.

 

V případě vyšší moci nebo událostí, které nelze předvídat (přírodní katastrofa, pandemie, provozní poruchy, výpadky subdodavatelů apod.), nenese prodávající odpovědnost za škodu způsobenou v důsledku nebo souvislosti s případy vyšší moci, a pokud stav vyšší moci trvá po dobu delší než 10 dnů, má kupující i prodávající právo od Smlouvy odstoupit.

 

Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

 

Přílohou obchodních podmínek je vzorový formulář pro reklamaci a vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy.

Smlouva včetně podmínek je archivována v elektronické podobě u prodávajícího a není kupujícímu přístupná. Tyto podmínky obdrží kupující vždy e-mailem zároveň s potvrzením objednávky.  

 

Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Žižkova 710, 41301 Roudnice n. L., adresa elektronické pošty info@chemweld.cz, telefon +420725062600

 

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 4. 12. 2023

 

 

Příloha č. 1 - Formulář pro reklamaci

Adresát:
CHEM-WELD ROUDNICE s.r.o.
Žižkova 710, Roudnice nad Labem 413 01
IČO: 47783303
 

Uplatnění reklamace

Datum uzavření Smlouvy:

 

Jméno a příjmení:

 

Adresa:

 

E-mailová adresa:

 

Zboží, které je reklamováno:

 

Popis vad Zboží:

 

Navrhovaný způsob pro vyřízení reklamace:

 • Oprava
 • Výměna

Zároveň žádám o vystavení potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením, kdy jsem toto právo uplatnil, co je obsahem reklamace, jaký způsob vyřízení reklamace požaduji, spolu s uvedením mých kontaktních údajů pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace.

 

Datum:

Podpis:

 

Příloha č. 2 - Formulář pro odstoupení od Smlouvy

Adresát:
CHEM-WELD ROUDNICE s.r.o.
Žižkova 710, Roudnice nad Labem 413 01
IČO: 47783303

Tímto prohlašuji, že odstupuji od Smlouvy:

Datum uzavření Smlouvy:

 

Číslo objednávky (nebo faktury):

 

Jméno a příjmení:

 

Adresa:

 

E-mailová adresa:

 

Specifikace Zboží, kterého se týká toto odstoupení od smlouvy:

 

Způsob pro navrácení obdržených finančních prostředků, případně uvedení čísla bankovního účtu:

 

 

Je-li kupující spotřebitelem má právo v případě, že objednal zboží prostřednictvím e-shopu společnosti CHEM-WELD ROUDNICE s.r.o. („Společnost“) nebo jiného prostředku komunikace na dálku, mimo případy uvedené v § 1837 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů odstoupit od již uzavřené kupní smlouvy do 14 dnů ode dne uzavření smlouvy, resp. pokud se jedná o koupi zboží, pak do čtrnácti dnů od jeho převzetí. V případě smlouvy, jejímž předmětem je několik kusů zboží nebo dodání několika částí zboží, začíná tato lhůta běžet až dnem dodání posledního kusu nebo části zboží, a v případě smlouvy, na základě které má být zboží dodáváno pravidelně a opakovaně, ode dne dodání první dodávky.

Toto odstoupení oznámí kupující Společnosti písemně na adresu provozovny Společnosti nebo elektronicky na e-mail uvedený na vzorovém formuláři.

Odstoupí-li kupující, který je spotřebitelem, od kupní smlouvy, zašle nebo předá Společnosti bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy, zboží, které od ní obdržel.

Odstoupí-li kupující, který je spotřebitelem, od kupní smlouvy, vrátí mu Společnost bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy, všechny peněžní prostředky (kupní cenu dodaného zboží) včetně nákladů na dodání, které od něho na základě kupní smlouvy přijala, stejným způsobem. Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který Společnost nabízí, vrátí Společnost kupujícímu náklady na dodání zboží pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Společnost není povinna vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než zboží obdrží zpět nebo než kupující prokáže, že zboží Společnosti odeslal.

Datum:

Podpis: